Inspirerende verhalen en initiatieven over participatie, integratie en non-discriminatie in Zoetermeer

Wij bouwen samen aan een sociaal verbonden Zoetermeer!

De gemeente, individuele burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en anderen dragen het sociale klimaat van de stad. Zij vullen elkaar aan, maken gebruik van elkaars expertise en werken constructief samen als dat nodig is om hun gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren.

Wij vertrouwen in de kracht van Zoetermeer

De gemeente heeft het voorkomen en bestrijden van discriminatie hoog op de agenda staan, want in Zoetermeer is geen plaats voor uitsluiting. Samen met iedereen die maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen, zetten we ons in om van Zoetermeer een stad te maken waarin we elkaar met respect behandelen, begrip tonen en waar ruimte is voor verschillen. Een stad waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, of je oud of jong bent, valide of minder valide, stadsmens of plattelander, theoretisch of praktisch opgeleid. Door het bundelen van de krachten, kunnen we samen werken aan de lokale agenda en de opgave om van Zoetermeer een stad te maken waarin we trots zijn op diversiteit.

Als gemeente voelen we ons verantwoordelijk voor het welbevinden van de inwoners. In het coalitieakkoord Groene, veilige stad met ambitie, spreken we ons uit voor een veilige, toegankelijke en inclusieve stad. We willen investeren in een veilige woon- en werkomgeving en een prettige plek om te kunnen ontspannen. Er is aandacht voor het bevorderen van integratie en participatie waarin we discriminatie en sociale uitsluiting willen voorkomen. We werken bijvoorbeeld aan:

  • Werkconferentie en uitvoeringsprogramma Vertrouwen in de kracht van Zoetermeer: Aanpak discriminatie op afkomst en huidskleur
  • Uitvoeringsprogramma: Zoetermeer voor Elkaar
  • Uitvoeringsprogramma: Aanpak eenzaamheid
  • Uitvoeringsprogramma regenbooggemeente Zoetermeer
  • Lokale inclusieagenda: Open Stad
  • Stadsambitie: Zoetermeer als stad met compassie

Onze belangrijkste principes zijn:

  • Inwoners doen op eigen kracht mee in Zoetermeer
  • We organiseren ondersteuning naar behoefte dichtbij de inwoners
  • We kijken naar de mensen, hun mogelijkheden en kunnen ons aanbod hierop aanpassen
  • Ondersteuning is gericht op participatie, betrokkenheid en samenhang waarbij saamhorigheid en leefbaarheid centraal staan

Hiermee staan we stil bij verschillen en diversiteit. We stimuleren de dialoog en lossen de knelpunten op. We staan open voor de verhalen van inwoners: hoe maken we van Zoetermeer een stad waarbij afkomst, huidskleur of andere voorkeuren of overtuigingen niet bepalend zijn voor iemands kansen?

We nodigen u uit om hierover in gesprek te gaan, met elkaar en met ons.

 

Praat mee op social media met #zoetermeerinclusief

Lokale partners

Stichting iDb bouwt samen met lokale partners in Zoetermeer aan een veilige en inclusieve stad waar aandacht is voor verschillen en discriminatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd.

Over Bibliotheek Forum Zoetermeer

De bibliotheek is er voor alle Zoetermeerders en is een echte participatiebibliotheek. Een goed voorbeeld is het de Digitale Hulpbalie, maar de bibliotheek doet nog veel meer. Wist je dat er een Rainbow café is voor LHBTI, een ontmoetingspunt voor Verlies, breicafé, theetijd, spelletjesochtend, cursussen Nederlands voor alle leeftijden en niveaus en cursussen om vaardiger op de computer te worden? Kijk op de website of laat je informeren aan de balie door onze medewerksters voor het totaal aanbod van de bibliotheek.

Over Buurtwerk

Buurtwerk staat voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Het uitgangspunt is tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners én aan de sociale kwaliteit van buurten. Waar bewoners samenwerken, samenleven en gezamenlijk vormgeven aan de kansen en mogelijkheden in hun buurt. We inspireren en bevragen mensen naar hun talenten en we benutten de  aanwezige krachten van bewoners, ondernemers en de omgeving. Klik hier voor meer informatie.

Over CKC & Partners

CKC & partners is een cultureel collectief. Dat betekent dat we een netwerk zijn van kunstenaar-docenten, clubs, verenigingen en amateurgroepen. Gezamenlijk vormen we een grote samenwerking die bijdraagt aan de levendigheid en diversiteit van kunst, cultuur en techniek in Zoetermeer. Ons motto: muziek, dans, theater, beeldende kunst en techniek voor alle Zoetermeerders. Hier lees je meer over deze organisatie.

Over COC Haaglanden

COC Haaglanden komt al sinds 1947 op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en iedereen die zich gender of seksueel anders voelt dan hetero (LHBTIQ+). Wij zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTIQ+ mensen in de regio Haaglanden.

Actief op tal van gebieden
Het COC Haaglanden is actief op tal van gebieden, met het accent op jong & school, 50plus, (politieke) belangenbehartiging, veiligheid en cultuur & geloof. Check de website voor meer informatie.

Over Halte 2717 – voor Zorg en Zin

Halte 2717 – voor Zorg en Zin is een oecumenisch initiatief van verschillende kerken in Buytenwegh om de sociale samenhang in deze wijk te versterken. Halte 2717 wil een pleisterplaats zijn voor de wijk, waar mensen van harte welkom zijn voor stilte, gesprek en ontmoeting, waar een ieder met zijn vragen en problemen terecht kan en een luisterend oor vindt. Halte 2717 werkt nauw samen met andere maatschappelijke organisaties in Buytenwegh. Halte 2717 is gehuisvest in ‘Ons Honk’ van buurtvereniging ‘De Hoveniers’ aan de Carry van Bruggenhove 27. Meer info vind je op de website.

Over Humanitas Zoetermeer

Humanitas Zoetermeer is een lokale vrijwilligersorganisatie, die opkomt voor iedereen die in Zoetermeer (tijdelijk) een steuntje in de rug kan gebruiken. Humanitas Zoetermeer is met bijna 200 vrijwilligers een organisatie die midden in de Zoetermeerse samenleving staat en tegelijkertijd ook met online voor mensen klaarstaat. De Humanitas waarden staan hierbij centraal. Lees meer > > >

Over Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ)

ILOZ is het open platform van kerken, moslimorganisaties, de joodse-, baha’i-, hindoe-, humanistische en Syrisch-culturele gemeenschappen in Zoetermeer.

Meer informatie vind je op de website van ILOZ.

Over JIP

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) biedt gratis en anoniem informatie, advies en ondersteuning aan jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Wanneer blijkt dat een jongere meer hulp nodig heeft dan dat het JIP kan bieden, wordt doorverwezen naar andere instanties in Zoetermeer. Lees hier meer over JIP - locatie Zoetermeer.

Over JobHulpMaatje Zoetermeer

JobHulpMaatje steunt mensen die werkzoekend zijn en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk. Het doel is om de zelfredzaamheid en de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. JobHulpMaatje werkt aanvullend op en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten door werkzoekenden, mens- en doelgericht bij te staan. Meer informatie vind je op de website.

Over MEE Zuid-Holland Noord

MEE Zuid-Holland Noord is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Bijvoorbeeld op school, op het werk, binnen jouw gezin, jouw woonsituatie of jouw geldzaken. Bij MEE kun je terecht voor vragen of problemen op alle gebieden van het dagelijks leven. MEE is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problemen. Meer info? Kijk op www.meezhn.nl of bel ons via 088 775 2000.

Over Stichting Herdenking Slavernijverleden Zoetermeer

Op 1 juli 1863 werd in de voormalige Nederlands West-Indische koloniën (Suriname en de Nederlandse Antillen) de slavernij officieel afgeschaft. Aangezien dit slavernijverleden deel uitmaakt van de geschiedenis van zowel Suriname, de (voormalige) Nederlandse Antillen als van Nederland, wordt de afschaffing daarvan jaarlijks herdacht in al deze gebieden. In Nederland gebeurt dit niet alleen zoals gebruikelijk in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht maar ook in kleinere gemeenten waaronder Zoetermeer.

In 2013 is de Stichting Herdenking Slavernijverleden Zoetermeer opgericht met als doelstelling aandacht te vestigen op het slavernijverleden van Suriname en de Nederlandse Antillen. Meer informatie over de stichting vind je hier.

Over Stichting Piëzo

Stichting Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Dit kan door deel te nemen aan trainingen en activiteiten, door ‘lerend vrijwilligerswerk’ binnen de PiëzoCentra, de PiëzoSteunpunten, de Ambachtenwerkplaats of bij één van de partnerorganisaties in Zoetermeer. Meer informatie vind je hier

Over VluchtelingenWerk Zoetermeer

Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Onze vrijwilligers en professionele beroepskrachten bieden asielzoekers ondersteuning bij toelating. We begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land. En we helpen uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer. Meer over VluchtelingenWerk Zoetermeer lees je hier.

Over Comité Open Monumentendag Zoetermeer

Jaarlijks vindt in het tweede weekend van september de Open Monumentendag (OM-dag) plaats. Deze dag wordt voorbereid door het Comité Open Monumentendag Zoetermeer met daarin medewerkers van de gemeente Zoetermeer, leden van het Historisch Genootschap Oud Zoetermeer (HGOS) en enkele andere vrijwilligers. Alles in samenwerking met de vrijwilligers van de gebouwen en locaties die op de OM-dag open zijn. 

Door de organisatie van de OM-dag wil het Comité de aandacht voor het gebouwde, stedenbouwkundige en landschappelijke erfgoed van Zoetermeer vergroten. Daarmee wordt het maatschappelijk draagvlak voor het behoud en de waardering van dit erfgoed versterkt. Lees hier meer.

Over Stichting Rijkt

 

Stichting Rijkt staat voor verbinding, solidariteit en vooruitgang binnen de samenleving en tussen burgers. Onze informatieve en educatieve projecten zijn gericht op het versterken van onze doelgroep: mensen met een hulpvraag die niet via traditionele hulpbronnen kan worden beantwoord.

Stichting Rijkt is toegankelijk voor iedereen met een hulpvraag maar wordt het  meest bezocht door mensen met een migratieachtergrond, die vaak minder goed op de hoogte zijn van de Nederlandse cultuur en de  bureaucratie en procedures binnen het openbaar bestuur.

Om deze ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk aan te kunnen bieden heeft Stichting Rijkt een vrije inloop op de dinsdagen en zijn de werknemers en vrijwilligers van de stichting dagelijks bereikbaar middels Whatsapp en telefoon.

Het werknemers- en vrijwilligersbestand van Stichting Rijkt bestaat uit mensen van verschillende afkomst, geloofsovertuiging en culturele achtergrond. Omdat de stichting haar achterban direct betrekt bij de opzet en uitvoering van projecten, kan het mensen in hun eigen taal en met begrip voor hun specifieke situatie helpen bij de zaken waar zij tegenaan lopen.

Op deze manier sporen wij mensen op een informele manier aan om zich uit te spreken of vragen te stellen en vormt Stichting Rijkt zodoende een eerste contactpunt voor mensen die het moeilijk vinden om contacten te leggen. Ga naar de website voor meer informatie.

 

Over Museum De Voorde

Museum De Voorde is er voor alle Zoetermeerders! Dit proberen we actief uit te dragen middels onze tentoonstellingen en activiteiten. Ons doel is dat iedereen zich welkom voelt in ons museum. We hebben bijvoorbeeld een educatief aanbod voor kinderen van het speciaal onderwijs. Het museum organiseert daarnaast speciale rondleidingen voor mensen met dementie en hun naasten. Meer informatie over het museum vind je hier.

Onze partners maken ons werk mogelijk